Διαχείριση Διαθεσίμων/Μoney Market

Διαχειριζόμαστε ενεργά τo διαθέσιμo cash στους λογαριασμούς των πελατών μας, τα οποίo δεν έχει επενδ υθεί, προκειμένου να μεγιστοποιηθούν οι αποδόσεις όταν δεν έχουν επενδυθεί στις αγορές. Χρησιμοποιούμε τραπεζικές καταθέσεις καθώς και βραχυχρόνιους τίτλους σταθερής απόδοσης.

Υπηρεσίες Θεματοφυλακής

Δραστηριοποιούμαστε ως θεματοφύλακες για τα περιουσιακά στοιχεία των επενδυτών είτε άμεσα μέσω των ελληνικών μετοχών είτε μέσω συμφωνιών με μεγάλα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Προς το παρόν τα περιουσιακά στοιχεία υπό φυλαξη (custody)  στη ΒΕΤΑ ανέρχονται σε 1 δισ. Ευρώ.