Πώς να ανοίξετε ένα λογαριασμό

Στείλτε την πρωτότυπη υπογεγραμμένη σύμβαση στο γραφείο μας στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας 29, Αθήνα, 11473 μαζί με ένα αντίγραφο των παρακάτω εγγράφων:

  • Ταυτότητα ή διαβατήριο
  • Πρόσφατος τραπεζικός λογαριασμός
  • Απόδειξη λογαριασμού κοινής ωφέλειας
  • Επιστολή επιβεβαίωσης από τον εργοδότη σας για τη θέση εργασίας σας
  • ΑΜΚΑ/Ασφάλιση Υγείας
  • Τελευταία εκκαθάριση φόρου

Με την υπογραφή της σύμβασης έχετε συμφωνήσει με τους Γενικούς Όρους και την Προσυμβατική Ενημέρωση MiFID II

Οικονομικές Καταστάσεις


Ανακοινώσεις