Το Τμήμα Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου της BETA είναι επίσημα ενεργό από το 2006. Η ομάδα μας αποτελείται από καταρτισμένους επαγγελματίες που ακολουθούν τις βέλτιστες στρατηγικές για κάθε χαρτοφυλάκιο με σκοπό τη μεγιστοποίηση των αποδόσεων για κάθε επίπεδο κινδύνου. Κατασκευάζουμε διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια για διάφορους τύπους επενδυτικών προφίλ και στρατηγικών. Επίσης, μπορούμε να κατασκευάσουμε χαρτοφυλάκια που να επικεντρώνονται σε ειδικές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων (special asset classes).

Οι υπηρεσίες για ιδιώτες και εταιρικούς & θεσμικούς πελάτες περιλαμβάνουν:

Διαχείριση Xαρτοφυλακίου (Discretionary Asset Management)

Παροχή Επενδυτικών Συμβουλών (Advisory)

Οι επενδυτικές επιλογές περιλαμβάνουν ελληνικές, ευρωπαϊκές, αμερικανικές μετοχές, καθώς και κρατικά και εταιρικά ομόλογα.

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Βασιζόμαστε σε μεγάλο βαθμό στην κατανομή του ενεργητικού με στόχο τον προσδιορισμό του βέλτιστου συνδυασμού κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων (asset classes). Περιλαμβάνουμε μετοχές, ομολογίες, μετρητά ακόμη και εμπορεύματα σε διάφορα χαρτοφυλάκια (local and foreign equities, bonds cash and commodities) ανάλογα με το επιθυμητό επίπεδο κινδύνου του επενδυτή και τους επενδυτικούς στόχους. Ο στρατηγικός συνδυασμός κατανομής που είναι κατάλληλος για τον επενδυτή σχεδιάζεται μακροπρόθεσμα, ενώ η τακτική κατανομή επιτρέπει βραχυπρόθεσμες αποκλίσεις προκειμένου να γίνει εκμετάλλευση συγκεκριμένων ευκαιριών και συνθηκών της αγοράς.

Η βέλτιστη κατανομή του ενεργητικού επιτυγχάνεται με βάση:

Τρέχουσες συνθήκες και εκτιμήσεις της διεθνούς αγοράς

Προφίλ κινδύνου πελατών

Αναμενόμενη απόδοση του χαρτοφυλακίου

Κίνδυνος (riskiness) χαρτοφυλακίου

Συσχέτιση των αναμενόμενων αποδόσεων

Επενδυτικός ορίζοντας

Απαιτήσεις ρευστότητας

Ειδική οικονομική κατάσταση επενδυτή

Βασικό (base) νόμισμα

Τα χαρτοφυλάκια κατασκευάζονται βάσει αναμενόμενων αποδόσεων, επενδυτικών ευκαιριών, παγκόσμιων κινδύνων αγοράς και ανάλυσης ιστορικών δεδομένων και κυρίως σύμφωνα με τον επιθυμητό κίνδυνο προς ανάληψη.

FAMILY OFFICE SERVICE

Η BETA παρέχει επίσης μια πλήρως ολοκληρωμένη πολυεπίπεδη υπηρεσία επενδλυσεων (fully integrated multifamily office service) για τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων very high net worth επενδυτών (VHNWI). Ο κύριος στόχος είναι η αποτελεσματική διαχείριση των κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων και χαρτοφυλακίων και οι συμβουλές σχετικά με τα σύνθετα νομικά και φορολογικά συστήματα.

Οι επενδυτές με συνολικά ρευστοποιήσιμα και μη ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ έχουν πρόσβαση σε μια εγκατάσταση ενιαίας εξυπηρέτησης (one stop shop facility).

Εκτός από τα περιουσιακά στοιχεία που διατηρούμε υπό την εποπτεία μας, συνεργαζόμαστε με μεγάλα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για τις υπηρεσίες θεματοφυλακής και μπορούμε να ενεργήσουμε ως εξωτερικοί διαχειριστές χαρτοφυλακίων. Επομένως, είναι δυνατόν οι ποιοτικές υπηρεσίες να παρέχονται υπό την ίδια στέγη ανεξάρτητα από τον θεματοφύλακα των περιουσιακών στοιχείων.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Η BETA Securities S.A. αναλαμβάνει τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και την επενδυτική υποστήριξη συνταξιοδοτικών ταμείων.

“Ο χρόνος στην αγορά κερδίζει τον συγχρονισμό της αγοράς”.
“Το μεγαλύτερο ρίσκο από όλα είναι να μην πάρεις ένα.”
“Οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται αυτό που συμβαίνει τώρα, οι σοφοί τα επερχόμενα πράγματα και οι Θεοί τα μελλοντικά πράγματα.”