Διαχειριζόμαστε ενεργά τo διαθέσιμo cash στους λογαριασμούς των πελατών μας, τα οποίo δεν έχει επενδ υθεί, προκειμένου να μεγιστοποιηθούν οι αποδόσεις όταν δεν έχουν επενδυθεί στις αγορές. Χρησιμοποιούμε τραπεζικές καταθέσεις καθώς και βραχυχρόνιους τίτλους σταθερής απόδοσης.

CUSTODIAN SERVICES

Δραστηριοποιούμαστε ως θεματοφύλακες για τα περιουσιακά στοιχεία των επενδυτών είτε άμεσα μέσω των ελληνικών μετοχών είτε μέσω συμφωνιών με μεγάλα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Προς το παρόν τα περιουσιακά στοιχεία υπό φυλαξη (custody) στη ΒΕΤΑ ανέρχονται σε 1 δισ. Ευρώ.

Υπηρεσία θεματοφυλακής στις διεθνείς αγορές

Η BETA Securities S.A. προσφέρει την υπηρεσία θεματοφυλακής και εκτέλεσης διεθνών συναλλαγών για λογαριασμό τρίτων.

“Πρώτα η ασφάλεια.”