Διαχείριση Χαρτοφυλακίου


Σε επίπεδο διαχείρισης περιουσίας, η Διεύθυνση Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου της ΒΕΤΑ ΑΧΕΠΕΥ προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες ενεργούς διαχείρισης χαρτοφυλακίου (discretionary portfolio management) προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε ιδιώτη, εταιρικού ή θεσμικού επενδυτή και προσαρμοσμένες στο επενδυτικό τους προφίλ.

Περισσότερα..

 

BETA - Z Trade Online Trading


Online εκτέλεση εντολών για μετοχές, παράγωγα, δικαιώματα, παρακολούθηση χαρτοφυλακίων και χρηματικών κινήσεων, ταυτόχρονα με την πλήρη παρακολούθηση των αγορών μέσω της αξιόπιστης και ασφαλής πλατφόρμας ZTrade Trading.   

  
     

 

Διεθνή Χρηματιστήρια


Το τμήμα διεθνών αγορών είναι υπεύθυνο για τη λήψη & διαβίβαση εντολών άλλα και το trading επί μετοχών και παραγώγων που διαπραγματεύονται σε αλλοδαπά χρηματιστήρια, κατά κύριο λόγο Euronext, Xetra, NYSE & Nasdaq, για λογαριασμό ιδιωτών και θεσμικών επενδυτών.

Περισσότερα..