Διαχείριση Χαρτοφυλακίου


Σε επίπεδο διαχείρισης περιουσίας, η Διεύθυνση Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου της ΒΕΤΑ ΑΧΕΠΕΥ προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες ενεργούς διαχείρισης χαρτοφυλακίου (discretionary portfolio management) προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε ιδιώτη, εταιρικού ή θεσμικού επενδυτή και προσαρμοσμένες στο επενδυτικό τους προφίλ.

Οι παρεχόμενες προς τον πελάτη-επενδυτή υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου δίνουν έμφαση σε τρεις άξονες:

- Μοναδικότητα

Η εταιρία σε συνεργασία με τον πελάτη προσδιορίζουν τον επενδυτικό στόχο και προφίλ και επιλέγουν τη καταλληλότερη επενδυτική στρατηγική.

- Επαγγελματισμό

Οι επενδυτικές αποφάσεις ακολουθούν ένα καλά δομημένο σύστημα που βασίζεται στην εκτενή και πολλαπλή τεχνογνωσία και εμπειρία των διαχειριστών της εταιρίας και παραμένουν σύννομες με την επενδυτική στρατηγική όπως αυτή διαμορφώνεται από την Επενδυτική Επιτροπή σε μηνιαία βάση.

- Διαφάνεια

Οι υπό διαχείριση πελάτες της BΕΤΑ ΑΧΕΠΕΥ λαμβάνουν σε μηνιαία βάση μια αποτίμηση χαρτοφυλακίου μαζί με μια λεπτομερή περιγραφή των επενδυτικών κινήσεων τους. Οι συγκεκριμένες πληροφορίες παραμένουν στη διάθεσή τους ανά πάσα στιγμή κατόπιν απλής τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Ενώ χαρακτηρίζονται από την :

 - Εμμονή με συνέπεια στις αρχές της αποτελεσματικής διαχείρισης

 - Δημιουργία τυποποιημένων επενδυτικών χαρτοφυλακίων που να καλύπτουν το προσωπικό επενδυτικό στόχο κάθε τύπου επενδυτή

 - Ανάπτυξη μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης με τον κάθε επενδυτή. Η τακτική επικοινωνία σε συνδυασμό με την κατανόηση των αναγκών και στόχων του αποτελούν τα βασικά συστατικά μια επιτυχημένης και μακρόπνοης συνεργασίας μεταξύ της ΒΕΤΑ ΑΧΕΠΕΥ με κάθε πελάτη ξεχωριστά.